Historie Jílovic

 

Na samém Porubí rozložena jest vesnice Jí-lavice, osada stará jež jméno své obdržela asi od někdejších dolů ullovišt), s tím srovnává se také založení chrámu zdejšího ku cti sv. Jakuba velkého, patrona horníků…Za vesnicí, při cestě k sousední Vésce, stál prý také hrad s pivovárem – aspoň nalezl se v rokli pod hradištěm domnělým klíč veliký (1870), uměle opracovaný, v jehož rukojeti spatřoval se znak někdy zlacený s korunou českou. Zá­padně od Jílovic stála asi tvrz zemanů zdejších, po níž pozůstaly však je příkopy…

zdroj: (Místopisný slovník Království Českého)

Jilovice

Historie v datech:


2013 – Otevření pěstitelské pálenice Jílovice

1938 – elektrifikace obce Jílovice

1930 – otevřen v Jílovicích poštovní úřad

1913- 1. 5. zastavil poprvé v naší zastávce vlak Č. 20 v 10:47 hod. dopoledne. Konalo se slav­nostní uvítání obecním zastupitelstvem v čele se starostou Jakubem Vackem. 24. září polo­ženy základy ke stavbě nádražní budovy ve far­ním lese asi 300m od nynější zastávky. Stavbu řídil a prováděl František Pechan z Borovan, který také zhotovil stavební plány.

1912 - se přistěhoval farář Tomáš Bufka. Byl velmi oblíbený. 17. 4. ve 12 hod. 7 minut za­tmění slunce.

1911- sčítání lidu. V Jílovicích 703 obyvatel, ve Vesce 119 obyvatel. Nesnesitelná vedra v létě i na podzim v celé zemi české. Ve vyschlém ře­čišti labském u Děčína bylo vidět tzv. hladové kameny. Na tyto kameny vyryl kdysi neznámý Fr. Mayer: Až mě spatříš, ach, pak zaplač.

1907 - otevření železniční zastávky v Jílovicích – po desetiletém úsilí. Největší zásluhu má řídící učitel Josef Štětka.

1902 - povolena 5. třída ve zdejší škole

1901 - při sčítání napočteno v Jílovicích 616, ve Vesce 118 obyvatel

1900 – v prosinci založen Spořitelní a záložní spolek

1897 – měly Jílovice s Veskou 118 domovních čísel, starostou Antonín Havel

1894 – založen sbor dobrovolných hasičů, veli­telem Antonín Blažek. Na škole zavedena 4. třída. Hasiči mají svoji vlastní kroniku.

1892 – nové varhany v kostele od firmy Šifner v Praze, stavěl je zástupce firmy Josef Hubička. V tom samém roce zřízena poštovna u obchod­níka Jana Kojana Č. 47.

1891 – bylo v Jílovicích 556 obyvatel, 82 domů, ve Vesce 113 obyvatel, 19 domů. Toho roku se konalo velké vojenské cvičení. V Jílovicích i v okolí tábořilo mnoho vojáků. V tomtéž roce při­stavěna (prodloužena) loď kostela o 8 m.

1890 – začátkem září přišly veliké povodně následkem vytrvalých dešťů. Rybník Velké Jitro (Veský) byl přepiněn vodou, protrhla se hráz, voda zaplavila louky až narazila na trať, kterou podemlela ve značné délce a koleje visely ve vzduchu. Odešel na trvalý odpočinek řídící učitel Jan štufka, který zde působil skoro 55 let. 28. 3. nastoupil v Jílovicích řídící učitel Josef Štětka z Třeboně.

1886 – přiděleny Jílovice k poštovnímu úřadu v Borovanech (dosud patřily poštou do Tře­boně).Téhož roku začala výstavba nové školy v Jílovicích nákladem 9 700 zlatých. Vyučovalo se od 1. 3. 1889 ve třech třídách.

1883 – pořízeny dva zvony do jílovického kos­tela a to umíráček s vyobrazením sovy, hada a vah na plášti s nápisem: Až ponesou do hrobu, mého ducha nádobu, bude hlásat všem tvůj hlas, zemřelý vstane zas. Druhý zvon s obrazem Matky boží a Ježíška má nápis: Pokud živ jsem, zvonku můj, napomínej zvuk mne tvůj, bych jen toužil po ctnotě a po rajském životě. Zvony ulila firma Perner a syn v Č. Budějovicích. Téhož roku vysvěceny nové školy v Lipnici a v Šalma­novicích.

1880 – napočteno v Jílovicích 467 obyvatel v 68 domech, ve Vesce 111 obyvatel v 17 domech.

1870 – nalezen v hluboké rokli pod domnělým hradem, kudy vede cesta k Vesce, 30cm dlouhý zdobený klíč se znakem, korunou a číslicí 3. španělského krále Karla III. (1716 – 1768). Uči­tel Jan Štufka koupil ten klíč od nálezce a daro­val ho knížecímu muzeu v Třeboni.

1868 – začala se stavět železná dráha z Če­ských Budějovic do Gmůndu a v roce 1870 byla dokončena.

1858 – namaloval historický malíř Fr. Čermák obraz sv. Jakuba Většího na hlavní oltář a obraz sv. Jana nepomuckého do kaple.

1856 - započato dělení obecních pozemků

1851 - postaveny v kostele nové varhany Fr. Jů­stlem z Českého Krumlova za 18 zlatých. Na věži kostela zřízena nová báň, pobitá plechem.

1848 - zrušeno poddanství a robota.Prvním obecním starostou byl Václav Strouha z Č. 30

1848 - namaloval Eduart Schiller obrazy Matky boží a sv. Anny, které jsou na postraních oltá­řích jílovického kostela.

1846 - přišel pan učitel Jan Štufka. Toho roku měly Jílovice 344 obyvatel v 50 domech

1823 - začal hrabě Buquoy dolovati železnou rudu na vršku Vysoká. V tomto roce rozšířena jednotřídní škola na dvoutřídní.

1828 - bylo úředně nařízeno přeložení jílovic­kého hřbitova od kostela za ves (starý hřbitov)

1817 - 1. 8. o půl šesté večer velké povětří, kroupy, obilí zničeno, vytlučeno 36 okenních tabulí na faře a ve škole. Nebylo pamětníka tako­vého počasí.

1813 - bylo v Jílovicích 46 domovních čísel a 265 obyvatel, ve vesce 13 čísel a 77 obyvatel.

1812 - stavěna nová fara

1810- 10. 5. v sedm hodin večer přijel do Jílo­vic císař František II. od Nových hradů. Byl zde slavnostně uvítán, odjel pak do Třeboně.

1806 – stavba nové školy v Jflovicích

1787 - bylo na jílovické osadě 176 dětí. Prvním učitelem byl Josef Pokorný. Měl 9 dětí a bydlel v obecní farní chalupě. Učil zde 32 let.

1786 - zřízena škola v Jílovicích. Až dosud do­cházely děti /jen, které chtěly/ do Suchdola. V této době se přistěhoval do Jílovic první farář Páter Kajetán Hiinig.

1772 - napočteno v Jílovicích 211 obyvatel, ve Vesce 55, ve Vlachnovicích 50, v Kramolíně 149, v Téšínově 182, v šalmanovicích 165 1775 - vypuklo v Čechách i na Moravě selské povstání proti nemírným robotám, a proto 13. 8. vydala císačovna Marie Terezie nový robotní patent a tím byla upravena robota

1770 - zavedeno číslování domů. Napočteno 43 domů. Tohoto roku bylo také mnoho oprav a úprav v kostele

1760 - napočítáno 26 domů selských, 2 cha­lupy, 14 výměnkářů a 6 obecních chalup

1748 - soupis obyvatel v Jílovicích i Vesce. Cel­kem 201 lidí

1664 – 1687 - byl duchovním správcem jílovické osady už suchdolský farář Štěpán Nasperger. Mši sloužil každou třetí neděli.

1679 - soupis poddaných a jejich dobytka k účelům berním

1662- připisování spálených gruntů novým dr­žitelům ( poddaným)

1630 - uvádí se v Jílovicích ještě 21 spálenišť 1660 - koupil panství třeboňské, tedy i Jílovice, hrabě Jan Adolf ze Schwanzenberka a tak zůstalo až do zrušení roboty – 1848

1625 - po válce třicetileté byla obec opět zcela pustá ( vypálená hordami vojáků )

1518, 1557, 1586, 1619 - jsou v třeboňském ar­chivu další seznamy osedlých

1478 - se oznamovalo do Třeboně Petru Vokovi, že Jílovice byly už dvakrát spáleny

1433 - se zachoval v třeboňském archivu nej­starší seznam jílovických osedlých

1379 - obsahovala ves 20 lánů dědin 345 ha

1370 - byl zde kostel sv. Jakuba, patřil pod bo­rovanskou farnost

1366 – prvními majiteli obce Jílovice a Vesky byli páni z Landštejna